Zásady zpracování osobních údajů

Společnosti SOPO s.r.o. se sídlem Modletice 19, IČO: 47534265; SOPO-SERVIS s.r.o. se sídlem Modletice 19, IČO: 26119781; SOPO INVEST s.r.o. se sídlem Modletice 19, IČO: 04285042; SOPO GASTRO s.r.o. se sídlem Modletice 19, IČO: 08379815 (dále společně jen „SOPO“ nebo „Správce“) jakožto společní správci ve smyslu čl. Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) zpracovávají Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti důsledně v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) se vztahují na:

 1. zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž je Správce provozovatelem („Internetové stránky“)
 2. zpracování osobních údajů ze strany Správce během plnění smluv s obchodními partnery
 3. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce
 4. zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci a bývalých zaměstnanců
 5. zpracování osobních údajů dočasně přidělených zaměstnanců prostřednictvím pracovních agentur
 6. zpracování osobních údajů jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce a/nebo jeho obchodních partnerů
 7. zpracování osobních údajů prováděné Správcem na základě Vámi uděleného souhlasu

Zásady popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společnostmi SOPO zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se spolupracujícími osobami, plnění smluv s obchodními partnery atd.)
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy atd.)
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společností SOPO, např. ochrana Internetových stránek a sítě před zneužitím, ochrana zdraví a majetku atd.)
 • Marketing a cílení reklamy

Zpracovávané osobní údaje

Společnosti SOPO jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účel zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketing
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Marketing*
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Číslo účtu (IBAN, BIC) Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Kamerové záznamy Ochrana zdraví a majetku (pouze v prostorách nové výrobního závodu na adrese Modletice 191)
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání Opatření před uzavřením smlouvy, oprávněný zájem Správce
Fotodokumentace a videodokumentace z akcí, které pořádáme Oprávněný zájem Správce, Marketing (omezeně)

* Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte SOPO souhlas se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu adekvátní účelu, uvedenou vždy v textu příslušného souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Ve společnostech SOPO jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, případně jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, či dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu a garance odpovídajícího zabezpečení Vašeho soukromí. Jedná se například o (i) dodavatele a poskytovatele služeb (včetně on-line služeb) jakými jsou např. analytické nástroje, CRM systémy, technické služby a podpory, pojistné služby, logistické služby, právní služby; (ii) osoby zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a obchodní administrativu SOPO, (iii) případně jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností SOPO.

Společnosti SOPO jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí například osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SOPO (např. dopravci a zaměstnanci dopravců), osobní údaje účastníků akcí pořádaných Správcem, popř. jiné údaje, které SOPO obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnosti SOPO budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společnostmi SOPO své zaměstnance a další osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společnostmi SOPO.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší
Marketing a cílení reklamy po dobu, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním nebo do jeho odvolání, v ostatních případech maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší
Opatření před uzavřením smlouvy Po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení)

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

SOPO soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na Internetových stránkách SOPO používáme dva základní druhy souborů cookies:

Relační cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

Permanentní cookie: Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Seznam využívaných cookies

Technický název Vydavatel Účel o popis cookies Druh/ Doba trvání
APISID, ANID, AID, APNUID Google.com Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google Permanentní (24 měsíců)
CONSENT Google.com Nastavení jazyku webové stránky Permanentní (20 let)
c_user Facebook.com Používá se ve spojení s cookie xs k ověření vaší identity na Facebooku Permanentní (3 měsíce)
_datr Facebook.com Identifikuje prohlížeče pro účely zabezpečení a integrity webu, včetně obnovení účtu a identifikace potenciálně ohrožených účtů Permanentní (24 měsíců)
fr Facebook.com Slouží k poskytování série reklamních produktů, jako je nabídka v reálném čase od inzerentů třetích stran Permanentní (3 měsíce)
Ga Google Analytics Slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla permanentní (24 měsíců)
Gat Google Analytics Slouží k vyhodnocení požadavků na webové stránce Relační
Gid Google Analytics Slouží k identifikaci návštěvníka 24 hodin
IDE Doubleclick.net Tyto reklamní soubory cookies jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách Permanentní (6 měsíců)
NID Google.com Tento soubor cookie odesílá prohlížeč spolu s požadavky na weby Google. Soubor cookie NID obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace, například váš preferovaný jazyk (např. čeština), kolik výsledků vyhledávání chcete zobrazovat na jedné stránce (např. 10 nebo 20) a zda chcete mít zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání Google Relační cookies
1P_JAR Google.com Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google 30 dní
Sessid Obsahuje odkaz na relaci uloženou na webovém serveru. V prohlížeči uživatele nejsou uloženy žádné informace a tento soubor cookie může používat pouze aktuální webová stránka Relační
sb Facebook.com Identifikuje prohlížeč pro účely ověřování přihlášení Permanentní (24 měsíců)
SID, SSID, SAPISID, HSID, APISID, SAPISID google.com a google.cz (Google AdWords) Přizpůsobení zobrazení, ukládání předvoleb návštěvníka Permanentní (24 měsíců)
_sonar Používá se k zobrazení reklamy Permanentní (12 měsíců)
SEARCH_SAMESITE google.com a google.cz (Google AdWords) Správa sdílení cookies, hlavním cílem je zmírnit riziko úniku informací a zvýšení zabezpečení
xs Facebook.com Používá se ve spojení se souborem cookie c_user pro ověření vaší identity na Facebooku Permanentní (3 měsíce)

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit:

 1. Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnosti SOPO zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 2. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás SOPO zpracovávají nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SOPO opravu provedou bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 3. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnosti SOPO vymažou Vaše osobní údaje pokud
  1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  2. zpracování je protiprávní
  3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  4. zpracování Správci neukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnosti SOPO Vaše osobní údaje, které zpracovávají na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, SOPO Vaší žádosti nebudou moci vyhovět.
 6. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že SOPO neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společností SOPO nebo emailem na gdpr@sopo.cz.

Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.
Datum poslední revize – únor 2020.

Největší bohatstvím jsou odborné znalosti našich lidí

Podílejte se s námi na výrobě elektromotorů do celého světa

Kariéra
Kariéra