top of page

Výsledky vyhledávání

13 items found for ""

 • Zásady zpracování osobních údajů | SOPO s.r.o.

  Zásady zpracování osobních údajů Společnost SOPO s.r.o. se sídlem Modletice 191, IČO: 47534265; (dále jen „SOPO“ nebo „Správce“) ve smyslu čl. Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) zpracovává Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti důsledně v souladu s platnými regulatorními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Zpět Tyto Zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) se vztahují na: zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání internetových stránek, jejichž je Správce provozovatelem („Internetové stránky“); zpracování osobních údajů ze strany Správce během plnění smluv s obchodními partnery; zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce; zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci a bývalých zaměstnanců; zpracování osobních údajů dočasně přidělených zaměstnanců prostřednictvím pracovních agentur; zpracování osobních údajů jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce a/nebo jeho obchodních partnerů; zpracování osobních údajů prováděné Správcem na základě Vámi uděleného souhlasu. Zásady popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům. Účely zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje mohou být společností SOPO zpracovávány pro tyto účely: Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se spolupracujícími osobami, plnění smluv s obchodními partnery atd.); Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy atd.); Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti SOPO, např. ochrana Internetových stránek a sítě před zneužitím, ochrana zdraví a majetku atd.); Marketing a cílení reklamy; Opatření před uzavřením smlouvy; Oprávněný zájem Správce. Zpracovávané osobní údaje Společnost SOPO je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování: * Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Pokud udělíte SOPO souhlas se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu adekvátní účelu, uvedenou vždy v textu příslušného souhlasu nebo do odvolání souhlasu. Příjemci osobních údajů Ve společnosti SOPO jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, případně jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Správcem, či dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu a garance odpovídajícího zabezpečení Vašeho soukromí. Jedná se například o: dodavatele a poskytovatele služeb (včetně on-line služeb) jakými jsou např. analytické nástroje, CRM systémy, technické služby a podpory, pojistné služby, logistické služby, právní služby; osoby zpracovávající firemní výkaznictví, účetnictví a obchodní administrativu SOPO, případně jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností SOPO. Společnost SOPO je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. Osobní údaje třetích osob Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí například osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se SOPO (např. dopravci a zaměstnanci dopravců), osobní údaje účastníků akcí pořádaných Správcem, popř. jiné údaje, které SOPO obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že společnost SOPO bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností SOPO své zaměstnance a další osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci se společností SOPO. Doba uchování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu: POUŽITÍ COOKIES Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. ​ SOPO soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení. Na Internetových stránkách SOPO používáme dva základní druhy souborů cookies: Relační cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné. Permanentní cookie: Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. ​ Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Seznam využívaných cookies: PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit: Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás společnost SOPO zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás SOPO zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. SOPO opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti. Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, společnost SOPO vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Správci neukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby společnost SOPO Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, SOPO Vaší žádosti nebude moci vyhovět. Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. V případě, že SOPO neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla společnosti SOPO nebo emailem na gdpr@sopo.cz . ​ Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. ​ Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 8.3. 2024. Zpět

 • DOMŮ | SOPO s.r.o. | VÝVOJ A VINUTÍ ELEKTROMOTORŮ

  WE RULE DEVELOPMENT & WINDING SPIN THE ELECTRIC MOTORS OF THE FUTURE UNDER THE WINGS OF KNOW-HOW GUARDIANS YOUR VISION - OUR REALITY As winding architects, we are changing the world of electric motors In the world of electric motors, winding parts are the heart of every machine. At SOPO, we are experts in this technology. We produce rotors, stators and coils according to precise specifications of our clients. However, our cooperation does not end with production. Together with our clients, we shape the future of innovative projects in the field of winding. PRODUCTS For 30 years, we have been supplying precision products for the whole world. COILS Our coils represent the pinnacle of craftsmanship. The basis of our work is the combination of modern technology with the skills of our masters. Your vision, your details, our uncompromising precision. More info ROTORS Imagine rotors that come to life even in the most demanding conditions. Design with groove or hook commutator and diameters up to 150 mm. More info Cívky Rotory STATORS In our team, we understand that your wound stators are not just an ordinary components, but the heart of your perfect machines. For us, winding is not just a craft - it is an art full of joy. More info Statory SERVICES In winding, we combine the most modern technologies with the skills of our experts. We respect tradition, we love innovation. Certified quality system PARTNERSHIP We are not just suppliers, we are your strategic partners. Your success is our success. When developing new generations of electric motors, we cross borders together. Your vision is our mission. We value our mutual partnership very much. END-TO-END And dreams become reality. Thanks to our development team, your vision will take real shape. We provide comprehensive services, from design through development to final production. With us, you get not only a product, but also a partner who understands your ideas. WHY SOPO We know how to combine the traditional art of master craftsmen with modern technology SOPO is not just a manufacturer and supplier, it is a partner that is here to help its clients growth, to innovate and achieve excellence in every aspect of their business. SOPO is a symbol of experience, innovation and a dedicated approach in the field of electric motor winding. More info SOPO IN NUMBERS 350 EMPLOYEES 4 PRODUCTION PLANTS 1993 YEAR OF FOUNDATION 42 PARTNERS DO YOU WANT TO BECOME PART OF SOPO? Job vacancies

 • Rotors | SOPO s.r.o.

  <Back Rotors Imagine rotors that come to life even in the most demanding conditions. Design with groove or hook commutator and diameters up to 150 mm. As standard, we use round conductors with heat resistance up to 200 °C, with single or double insulation. Welcome to the world where technology meets reality. ​ We produce rotors for both normal and extremely demanding conditions. We offer rotors with slot or hook commutators, in 2-pole, 4-pole and multi-pole versions with a package diameter of 20 mm to 150 mm. We wind round wires 0.09-2.5 mm even in parallel. We offer comprehensive services for rotors with magnets: gluing, bandaging, balancing - everything according to your specifications. ​ Thanks to our development team, your vision will take on real shape. We provide comprehensive services from design through development to final production. Power in Numbers 720 000 OF PIECES MANUFACTURED PER YEAR 50- PIECES IN ONE SERIES 2 000 PIECES ON PROJECT / YEAR Project Gallery 720 000 OF PIECES MANUFACTURED PER YEAR 50-500 PIECES IN ONE SERIES Previous Next

 • CAREER | SOPO s.r.o.

  CAREER OF THE FUTURE Enter a world where family values associated with the expansion of electric motors guarantee job security for years to come. Job vacancies 4 LOCATIONS IN CZECHIA 350 EMPLOYEES 45 TYPES OF POSITIONS 135 MORE THAN 5 YEARS IN THE COMPANY WHY US? Our greatest asset is the expertise of our people. At SOPO, we are one big family. Despite the fact that we are located in 4 regions of the Czech Republic, we believe in the power of joint work and create a family atmosphere where everyone feels welcome and valued. With us, you will find not only top technology and expertise, but also a number of benefits that will make your working day more pleasant. Our corporate culture emphasizes personal development, innovation and teamwork. Come and see why SOPO is the right choice for your professional growth! Job vacancies PHONE +420 603 166 966 E-MAIL kariera@sopo.cz FOLLOW US BENEFITS At SOPO, we offer not only a career, but a family that will constantly support you at every stage of your career growth. The benefits offered speak of our commitment to your comfort and satisfaction. Our goal is for every employee to feel valued and inspired. More time for yourself and your loved ones. With us, every employee enjoys an extra five days off every year. You deserve a little more rest, and we understand that. Company culture and fun. Our company not only knows how to work hard, but also how to enjoy time. Our regular company events strengthen the team and bring many fun moments. Financial security at your fingertips. You can count on us. We offer our employees interest-free loans and life insurance contributions. Professional support whenever you need it. Do you have a legal question? With us, you can use free legal or financial consultations so that you are always in the picture. Great dining options. In our company canteen in Modletice, you can find balanced meals every day. In addition, we offer a meal voucher package. Atmosphere full of well-being and good coffee. A supportive, friendly family environment with free quality coffee that will give you energy and an appetite for work every day. RECRUITMENT Recruitment process The aim of our recruitment is to ensure transparency and efficiency. Although we do not list specific salary amounts on our website, our remuneration is not just numerical values. We appreciate your unique story, art and the value you bring on the board. Join us and develop your talent in an environment where it will be truly appreciated. Available positions 1 Submitting your resume If you are interested in becoming part of our team, start by sending your CV with contact details to our HR department. Once we receive it, we will confirm its delivery by email. 2 Telephone interview with Michaela Olmrová If your resume meets our requirements, you will be contacted by our head HR specialist, Míša. During this friendly call, she will introduce you in more detail the position you have applied for and asks about the details in your CV. 3 Personal meeting If there is interest from both sides, we will arrange a personal meeting with Míša. At the meeting you will meet your potential manager and you will also have the opportunity to tour our manufacturing facility. 4 Decision and offer After the meeting, both sides will consider next steps. If we decide that you are the right fit for us, you will receive an offer from us via email. After its confirmation, preparation for your joining our company follows. Peek into the pulsating hearts of our employees! Our photo gallery reveals how we create, celebrate and innovate together. You see the real team spirit and energy of the whole SOPO. Join us and be part of this inspiring journey!

 • Job vacancies | SOPO s.r.o.

  Job vacancies LOOKING FOR YOU! PHONE +420 603 166 966 E-MAIL kariera@sopo.cz FOLLOW US Didn't find your position? Send us your resume. We will contact you! Jméno Příjmení Email Telefon Zpráva Nahrát soubor Nahrát podporovaný soubor (max. 15 MB) Souhlasím se Zásadami zpracování osobních údajů Odeslat životopis Děkujeme za odeslání!

 • CONTACT | SOPO s.r.o.

  CONTACT US! If you want to connect with us, you are in the right place. Whether you have a question, suggestion or feedback, we'd love to hear from you. Below you will find the contact form - fill it out and we will get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you! SOPO s.r.o. - Headquarters Modletice 191 251 01 Modletice Reception +420 323 637 444 info@sopo.cz Sales Department +420 312 318 226 sales@sopo.cz Personnel Department +420 603 166 966 kariera@sopo.cz Distribution and purchase nakup@sopo.cz Jméno Příjmení Email Zpráva Chci se přihlásit k odběru newsletteru Souhlasím se Zásadami zpracování osobních údajů Odeslat na centrálu Děkujeme za odeslání! MODLETICE Modletice 191 251 01 Říčany near Prague +420 323 637 444 info@sopo.cz NEBOVIDY Nebovidy 119 282 02 Kolín +420 312 318 227 nebovidy@sopo.cz BYSTŘICE K Ochozi 664 593 01 Bystřice nad Pernštejnem +420 312 318 215 bystrice@sopo.cz JEDOVNICE Havlíčkovo náměstí 587 679 06 Jedovnice near Blansko +420 312 318 229 jedovnice@sopo.cz

 • Jídelna | SOPO s.r.o.

  Pronájem kuchyně s jídelnou Nabízíme do pronájmu prostory kuchyně a kantýny v naší společnosti. Kapacita prostor je vyšší, než je pokrytí našich potřeb a umožňuje další aktivity pronajímatele v oblasti gastronomie. (příprava jídel pro rozvoz, catering) ​ Prostor má sociální zařízení a je kompletně vybaven zařízením pro provoz stravovacích služeb. Do nájmu budou poskytnuty prostory o celkové výměře 250 m2, konkrétně: - kuchyň a prodejní místnost o výměře 225 m2 ​ - zázemí s chladícím boxem o výměře 25 m2 Mám zájem Další informace Nabízíme: prostory a gastro vybavení s kapacitou pro cca 400 jídel denně seriózní přístup, dlouhodobou spolupráci individuální nastavení podmínek spolupráce Požadujeme: přípravu a výdej obědů pro naše zaměstnance (150 osob) - nabídka 1 polévky a 2 teplých jídel pro každý den (na objednání) - výdej obědů 11:00 – 13:00 hod ​ provoz bufetu - nabídka teplých a studených snídaní, možnost rychlého občerstvení - otevírací doba 7:00 – 14:00 hod v pracovní dny rozumné ceny, prozákaznický přístup schopnost poskytnout rozmanitou nabídku jídel odpovídající požadavkům zaměstnanců zájem o dlouhodobou spolupráci Očekáváme: Očekáváme využívání spolehlivých dodavatelů čerstvých a kvalitních potravin. Pro více informací a možnost prohlídky prostor nás kontaktujte: petr.přibyl@sopo.cz +420 603 166 959 Jméno Příjmení Email Zpráva Odeslat Děkujeme za kontaktování!

 • O NÁS | SOPO s.r.o.

  ABOUT OUR STORY In the heart of the Czech Republic is SOPO, the master of winding. We make the heart of electric motors for the world. Four locations, one passion - perfection in every winding. We cooperate with top companies in Europe. OUR MISSION We are not just suppliers, we are co-creators engines of the future 30 years of tradition and innovation lead us forward. We believe in quality, speed and affordability. Our technology is top notch, as are our people. From manual winding to robotic mastery. At SOPO, we do more than just manufacture, we create the future of propulsions. ​ Our customers appreciate our flexibility and reliability, and we are constantly striving to be better. Our team is full of passion and experts who come up with innovative solutions every day. And you know what's the best? It all started with manual winding in a garage in the middle of a picturesque Czech village. Owners and founders of SOPO s.r.o. Michaela Olmrová & Vladimir Olmr Our journey so far 1992 Foundation of SOPO s.r.o. Registration of the company in czech Commercial Register of Companies. 1993 FROM GARAGE TO COMPANY Relocation of the electric motor repair shop to Modletice 19. Repairs for domestic customers. The first employees. CAPITAL Our team Our greatest asset is the expertise of our people. Many of them have more than 30 years of experience in the winding industry. This not only provides us with deep knowledge in this field, but also enables us to exceed our clients' expectations and maintain our position as a market leader. WE SUPPORT Financial donations DO YOU WANT TO BECOME PART OF SOPO? Available positions

 • Stators | SOPO s.r.o.

  <Back Stators In our team, we understand that your wound stators are not just an ordinary components, but the heart of your perfect machine. For us, winding is not just a craft - it is an art full of joy. Your desire for precision and reliability is our commitment, which we fulfill with excellence. ​ Our wound stators cover a wide variety of applications, from standard to extreme conditions. In addition to classic stators, we also offer segmented stators, either in a compact package or as separate segments. Whatever solution you are looking for, we are here for you. We offer 2, 4 and multi-pole variants with straight or slanted grooves. Iron diameters 50-250 mm, winding with round wires 0.15-2.5 mm or parallel wires, we guarantee precision and reliability. ​ Thanks to our development team, your vision will take on real shape. We provide comprehensive services from design through development to final production. Power in Numbers 1 250 000 OF PIECES MANUFACTURED PER YEAR 50-500 PIECES IN ONE SERIES Project Gallery Previous Next

 • Coils | SOPO s.r.o.

  <Back Coils Our coils represent the pinnacle of craftsmanship. The foundation of our work is the combination of modern technology with the skills of our masters. Your vision, your details, our uncompromising precision. ​ Our coils excel with outstanding quality. We specialize in winding self-supporting coils, winding on bobbins, and cores. We use self-bonding wire and wind with wire sizes from 0.15 to 2.5 mm. We fulfill your specifications with our inherent precision. ​ Thanks to our development team, your vision will take on real shape. We provide comprehensive services from design through development to final production. Power in Numbers 1 750 000 OF PIECES MANUFACTURED PER YEAR 100 PIECES IN ONE SERIES Project Gallery Previous Next

 • Whistleblower Protection | SOPO s.r.o.

  DON'T LET IT BE! And write to us through the online trust box Welcome to the website of the internal notification system of SOPO s.r.o., created in accordance with Act 171/2023 Coll. on whistleblower protection and EU Directive 2019/1937. Regardless of whether you are part of our organization, we welcome your ideas and input. You help us maintain a safe and ethical work environment. ​ Whistleblowers are key teammates in our efforts to maintain a friendly and safe environment. Your courage and willingness to contribute to our journey is essential to preventing harm and protecting the public interest. In SOPO s.r.o. we believe in supporting whistleblowers. If you decide to file a report, you are in the right place. You can download the NNTB application directly to your mobile phone. Trust box I want to send a message! Password: sopaci We look forward to all your ideas and comments.

bottom of page